Regulamin i Ochrona Danych

....

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Rzeczony regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.wykrywki.pl jest Mariusz Jarząbek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą; Polzone Jarząbek Mariusz z siedzibą w Ełku-Osada (19-300), ul. Nefrytowa 5, NIP 776-168-64-63, REGON 142562950. 
 3. Kontakt z właścicielem, prowadzącym sklep internetowy jest możliwy za pośrednictwem: a) poczty tradycyjnej: Polzone Jarząbek Mariusz, ul. Nefrytowa 5, 19-300 Ełk - Osada b) telefonu pod numerem: (+48) 788 544 605 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 c) poczty elektronicznej: biuro@wykrywki.pl 
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.wykrywki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż był on używany.
 5. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.wykrywki.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.

§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.wykrywki.pl
 2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do koszyka produktu z widocznej na stronie oferty www.wykrywki.pl oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem sklepu.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty e-mail klienta.
 4. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów lub przelewem na konto firmy Polzone Jarząbek Mariusz. Formy płatności opisane są w zakładce: formy płatności i wysyłki na stronie www.wykrywki.pl.
 5. Należność za zamówione towary Kupujący reguluje przelewem bankowym na konto firmy Polzone Jarząbek Mariusz. Nr konta bankowego POLZONE:
  mBank 82 1140 2004 0000 3602 7948 3335
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili złożenia zamówienia,
  • w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto firmy Polzone.
 7. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.
 8. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu.
 9. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport.

§ 3. Dostawa i odbiór produktu

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym firmy Polzone dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem kuriera DHL lub InPost.
 2. Czas realizacji zamówienia - zamówiony u nas towar wysyłamy w ciągu 48 godzin (z wyłączeniem weekendów i świąt) od czasu zaksięgowania pieniędzy od Państwa na naszym koncie. W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej - towar wysyłamy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 3. W dniu wysyłki zamówienia klient jest dodatkowo informowany o tym fakcie pocztą e-mail.

§ 4. Zwroty i wymiany

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 5. Reklamacje

 1. Sklep internetowy firmy Polzone rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 3. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz REKLAMACJE (dostępny tutaj) oraz odesłać na adres: Polzone Jarząbek Mariusz ul. Nefrytowa 5, 19-300 Ełk reklamowany produkt i wypełniony formularz REKLAMACJE.

§ 6. Prawa autorskie

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego firmy Polzone należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
 2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.wykrywki.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami firmy Polzone, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy,
  • wysłania zamówienia.
 2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Polzone.
 3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.